ALGEMENE VOORWAARDEN

Op de dienstverlening van Notariskantoor mr. W.M.E. van Veeren zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing:

1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Notariskantoor mr. W.M.E. van Veeren. Dit geldt ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, terzake van hoofdelijke aansprakelijkheid in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten.

2. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis voordoet – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – die tot aansprakelijkheid leidt en/of door de uitvoering van een opdracht of op andere wijze schade aan personen of zaken wordt toegebracht, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Notariskantoor mr. W.M.E. van Veeren gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, eventueel vermeerderd met het eigen risico dat krachtens de polisvoorwaarden voor rekening van Notariskantoor mr. W.M.E. van Veeren komt. Indien in een dergelijke situatie Notariskantoor mr. W.M.E. van Veeren op grond van de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) geen recht heeft op een uitkering en desalniettemin rechtens komt vast te staan dat Notariskantoor mr. W.M.E. van Veeren aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag maximaal gelijk aan drie maal het notariële honorarium dat voor de betreffende dienstverlening door Notariskantoor mr. W.M.E van Veeren in rekening is gebracht. In de voor de notaris geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen. De notaris is lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoet aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.

3. De in artikel 2 omschreven beperking van de aansprakelijkheid geldt tevens voor het geval Notariskantoor mr. W.M.E. van Veeren aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door Notariskantoor mr. W.M.E. van Veeren bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere middelen, geen enkele uitgezonderd.

4. Bij het inschakelen van (een) derde(n) zal Notariskantoor mr. W.M.E. van Veeren zoveel als mogelijk overleg met de opdrachtgever voeren. Notariskantoor mr. W.M.E. van Veeren is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derde(n).

5. De in artikel 2 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

6. Het niet, anders dan inhoudelijk, weersproken in ontvangst nemen van een door Notariskantoor mr. W.M.E. van Veeren op verzoek van opdrachtgever opgemaakte (concept-)akte impliceert de erkenning van het verlenen van de opdracht.

7. Indien de opdracht wordt verleend door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als (mede-)beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld danwel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

8. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is cliënt in verzuim en is een vertragingsrente ex artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek (de wettelijke rente) verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde cliënt worden getroffen, komen de kosten betrekking hebbende op die invordering voor rekening van de cliënt.

9.Voorlichting over financiële gevolgen:
1. De notaris licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling.
2. De notaris deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.
3. De notaris mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.

10. Alle bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de notaris, de kandidaat-notarissen en al de overige personen die bij, voor of namens Notariskantoor mr. W.M.E. van Veeren werkzaam zijn.

11. Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.
Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling is Nederlands recht van toepassing. In geval de opdrachtgever klachten heeft jegens Notariskantoor mr. W.M.E. van Veeren, zal hij deze klachten eerst aan het kantoor naar voren brengen. Wordt daarop naar de mening van de opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot:
– de Geschillencommissie; of
– de Kamer van het Notariaat, ressort Arnhem-Leeuwarden; en/of
– de burgerlijke rechter.
Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.

12. De notaris houdt zich aan alle bestaande Beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure “Spelregels voor notaris en consument”. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

13. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32146897. De dienstverlening van Notariskantoor mr. W.M.E. van Veeren valt binnen de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In verband hiermee kan Notariskantoor mr. W.M.E van Veeren verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen te melden aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.